Správu bytov a nebytových priestorov

Dovoľujeme si Vás ako správcovská spoločnosť zaoberajúca sa správou bytov a nebytových priestorov osloviť s ponukou výkonu správy. Predmetom našej ponuky je komplexný výkon správy bytov, nebytových priestorov vychádzajúci z poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami, naši pracovníci majú absolvované odborné vzdelanie v zmysle zákona č. 246/2015 Z.z. o odbornej spôsobilosti správcu bytových domov. Ako manažéri správy budov majú odborné znalosti v oblasti práva a legislatívy, technického zabezpečenia správy, finančný manažment, facility management- manažement optimalizácie nákladov a prevádzky budov. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň platnej právnej legislatíve.

Hlavný cieľ našej správcovskej spoločnosti

Presadzovanie kvalitných služieb na úseku správy bytov a objektov založených na osobnom prístupe správcu k jednotlivým vlastníkom, majiteľom a užívateľom spravovaných objektov. Neskrývame sa za prácu v kancelárii, preferujeme riešenie problémov našich klientov priamo v bytoch, objektoch klienta. Presadzujeme osobný prístup a individuálne riešenie. Výkon správy je v našej spoločnosti chápaný ako manažment všetkých procesov prevádzky, opráv

Správu vykonávame na základe zmlúv o výkone správy a mandátnych zmlúv. V súčasnosti spravujeme 10 bytových domov a polyfunkčných objektov s celkovým počtom bytov 490, 25 nebytových priestorov a 1 medicínske centrum.

Ponúkané služby

V ekonomickej oblasti kladieme dôraz na dokonalý prehľad o finančných prostriedkoch hradených vlastníkmi. Pravidelne vykonávame finančnú analýzu a analýzu spotrieb pre dom a byty s čo najpresnejším stanovením predpisov platieb.

Pre bytový dom vedieme samostatne účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy (podvojné účtovníctvo), zástupcom vlastníkov predkladáme mesačne pohyby na účte domu a prehľad o pohyboch vo fonde prevádzky, údržby a opráv vrátane nedoplatkov vlastníkov, na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie tlačové zostavy podľa požiadavky vlastníkov.

V technickej oblasti vykonávame pravidelné obhliadky domu, pravidelne kontrolujeme prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontrolujeme činnosť dodávateľov, spôsob a kvalitu upratovania. Dohliadame na odstránenie závad zistených pri výkone odborných prehliadok a skúšok, zabezpečujeme a predkladáme cenové ponuky na jednotlivé práce.

Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s právnikom, ktorého štandardné služby sú zahrnuté v odmene za výkon správy. Cestou tohto právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov. Spôsoby a podmienky stíhania sú vždy vopred jednoznačne odsúhlasené a zadefinované v zmluve o výkone správy, resp. v mandátnej zmluve. Služby nadštandardných úkonov právnika sú predmetom osobitnej fakturácie.

Odplata za výkon správy pre štandardné bytové domy je 7,50 €/mes. bez DPH pre byty a 0,22 €/m2/mes. bez DPH pre nebytové priestory a prenajaté spoločné priestory. Komerčným, nebytovým a polyfunkčným domom radi pripravíme ponuku výšky odplaty za výkon správy po obhliadke a dohodnutí rozsahu poskytovaných služieb.